Lenka Teska Arnoštová

Lenka Teska Arnoštová

Kandidátka č. 3

  JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D, vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, studium dokončila v roce 1999. Celý život se zabývá problematikou zdravotnického práva, přičemž od roku 1999 do 2007 postupně zastávala mnohé funkce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Nastoupila jako referent na právní oddělení Ministerstva zdravotnictví ČR, poté pracovala jako vedoucí právního oddělení a zástupce ředitele právního odboru a následně už jako ředitelka odboru právního a  byla pověřena řízením odboru legislativního.

  Od roku 2002 do 2006 byla na Ministerstvu zdravotnictví ČR předsedkyní rozkladové komise. Vedle toho zastávala pozici ředitelky odboru legislativně právního a ředitelky úseku vnitřních služeb v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest v letech 2007-2009.

  V roce 2002 obhájila rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku na katedře správního práva PF UK Praha – udělen akademický titul JUDr., a v roce 2009 ukončila doktorský studijní program na téže fakultě se zaměřením na veřejné právo s titulem Ph.D.

  Po složení advokátní zkoušky v roce 2009 se do roku 2014 věnovala advokacii a současně působila jako odborný asistent na 1. LF UK (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva).

  Od roku 2017 je předsedkyní Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členkou Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

  V současné době působí na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako náměstkyně ministra.

  Je spoluautorkou knihy Zdravotnictví a právo, která poskytuje aktuální přehled české legislativy nejen právníkům, ale i všem pracovníkům ve zdravotnictví a rovněž pacientům.

  Za práci na protikuřáckém zákonu obdržela (jako první v ČR) ocenění WHO.


  « Zpět